Fonden fundats

Navn og hjemsted

§ 1

Fondens navn er Oikosfonden. Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond med hjemsted i København  

 

  Formål

§ 2

 Fondens formål er at støtte almenvelgørende formål, herunder, men ikke begrænset til, støtte til aktiviteter til fordel for verdens fattige. Støtten kan have form af gave eller hjælp til selvhjælp i form af lån eller garantistillelse og kan gives til såvel enkeltpersoner som til grupper eller almenvelgørende og almennyttige juridiske personer.

 

Kapital

§ 3

Ved fondens oprettelse består dens kapital og aktiver af kr. 250.001 der er indskudt af stifteren Foreningen Oikosfonden.

§ 4

Gaver eller arv som indbetales til fonden kan indgå i grundkapitalen med mindre giver eller arvelader har bestemt at gaven eller arven skal anvendes til udlodning. Fondens midler skal anbringes på en efter bestyrelsens opfattelse sikker og betryggende måde. Dens midler skal ikke overlades til en forvaltningsafdeling.

 

Ledelse

§ 5

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Andelskassen Oikos, hvorefter disse udpeger yderligere 2 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, begyndende fra Fondens stiftelse. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar. Såfremt Andelskassen Oikos ophører med at eksistere som juridisk person, skal fondens bestyrelse fra dette tidspunkt være selvsupplerende. Såfremt Andelskassen Oikos ændrer navn eller selskabsform skal bestyrelsen forstås som bestyrelsen i det fortsættende selskab.

 

Bestyrelsen

§ 6

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er til stede, og beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen mødes så ofte det skønnes nødvendigt og mindst 2 gange årligt. Referat af møderne føres i en protokol, der underskrives af de tilstedeværende og tilsendes fraværende bestyrelsesmedlemmer. Mellem bestyrelsesmøderne kan beslutninger tages ved skriftlig votering og indføres i protokollen ved det følgende møde. Bestyrelsen kan udpege en administrator til varetagelse af den daglige ledelse og administration. Denne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

 

Tegningsregler

§  7

 Fonden tegnes af formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller administrator. Der kan udstedes prokura til fondens administrator. Revision § 8 Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.  

 

Regnskab og anvendelse af overskud

§ 9

Regnskabsåret er kalenderåret. Revideret resultatopgørelse og status skal foreligge senest d. 1. april det følgende år. Bestyrelsen træffer bestemmelse om evt. offentliggørelse af regnskabet.

§ 10

Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud efter de i §2 nævnte retningslinier. Anvendelsen kan dog udskydes såfremt det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål, f. eks. på grund af manglende lødige projekter eller fordi støtten er utilstrækkelig i forhold til årets overskud.

§ 11

Bestyrelsen skal så vidt muligt søge at imødekomme eventuelle tilkendegivelser fra gavegiver/arvelader vedr. anvendelsen af det donerede beløb, såfremt denne er forenelig med fondens formål. 

 

Fundatsændringer

§ 12

Bestyrelsen kan med ¾ flertal foretage ændringer i denne fundats. Dog kan fondens generelle formål ikke ændres.

 

Opløsning

§ 13

Ved fondens opløsning beslutter bestyrelsen efter vedtagelsen af det afsluttede regnskab til hvilke af de i § 2 anførte formål formuen skal uddeles. 

 

Bestyrelsen

 Flemming Kramp                        Sarah Gjerding                               Åge Kramp

Peter Francati                        Esben Røjel

  Oikosfonden – Nørregade 6, 1. – 1165 København K – www.oikosfonden.dk

Således gældende fra d. 25. april 2012, med ændring d. 19. juni 2013

Oikosfonden – Nørregade 6, 1. – 1165 København K

www.oikosfonden.dk