Bestyrelsens årsberetning 2015

Der er nogle børn som kom i skole, der er unge der fik strøm til skolens computere, der er bønder der flerdoblede deres udbytte, børn som fik en sundere kost og mange som lærte at omgås økonomi.

Det er i kort form resultater af Oikosfondens medvirken i Afrika og Mellemamerika i 2015.

I 2015 kunne fonden uddele 257.000 kr. fordelt på 12 projekter nemlig:

udklip-regnskab-2015

Fra bestyrelsen skal der derfor lyde en stor TAK til alle som bidrog hertil. Da bestyrelsen er ulønnet og administrationsudgifterne kun var på knap 7.000 kr. udgør de kun godt 2½ % af det samlede regnskab.

125 personer bidrog med i alt 186.000 kr., som sammen med en gave fra FAHU-fonden og bidrag fra fondens formue gjorde dette muligt.

9 personer har i årets løb doneret andelsbeviser for i alt 27.000 kr., så fonden råder over 247.000 kr. i andelsbeviser.

Knap halvdelen (55) af bidragyderne har benyttet muligheden for at fratrække deres bidrag i deres indkomstopgørelse jf. ligningsloven § 8A.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2015 afholdt 5 møder hvortil kommer et møde med bestyrelsen for andelskassen Oikos og en kursusdag med lederen af MAPLE, Ron Severson, USA, der stoppede op i København på vej til arbejdet i Uganda.

I henhold til fondens fundats § 5 vælger bestyrelsen for andelskassen Oikos hvert tredje år tre medlemmer til fondens bestyrelse, der derefter selv udpeger 2 yderligere medlemmer. Nyvalgt blev Jørgen Thomsen der er rådgiver i Folkekirkens Nødhjælp og tillige er en af medstifterne af Oikos. Ved bestyrelsesmødet i april blev der rettet en varm tak til det afgående medlem Aage Kramp der var hovedpersonen bag oprettelsen og udviklingen af både Andelskassen og Oikosfonden. Der var ikke andre ændringer i bestyrelsens sammensætning, og den fortsætter sit virke med Flemming Kramp som formand.

 Kommunikation

I årets løb har fonden udsendt to nyhedsbreve (No. 13 og 14) og en sommerhilsen, hvortil kommer en hilsen til personer som ikke i længere tid har bidraget til fonden.

Hjemmesiden som sidste år blev kraftigt revideret har i 2015 fungeret som fondens ansigt udadtil og har givet anledning til en del henvendelser og forespørgsler. En tak til Esben Røjel og Silke Mechlenburg for arbejdet med at opdatere og vedligeholde hjemmesiden.

Mikrofinans

Små lån til fattige så de kan hjælpe sig selv ud af fattigdommen har altid haft fondens bevågenhed, og gennem årene har en betragtelig del af fondens midler været anbragt i mikrolån under forskellige former. Bestyrelsen har dog også tilgodeset enkeltstående projekter hvor vi fornemmede at en donation kunne gøre en væsentlig forskel. Samtidig er det bestyrelsens ønske at styrke Andelskassens udlån til netop mikrofinansinstitutioner, hvorfor vi har hensat 40.000 kr. til netop dette formål.

Det kommende år

Vi forventer at fonden igen i 2016 vil kunne uddele beløb der gør en forskel for verdens fattige. Vi vil deltage i Danske Kirkedage d. 5.- 8. maj i København og vil indbyde andre til at engagere sig i den særlige form for u-landshjælp og økonomisk oplæring som er blevet Oikosfondens særkende.

Flemming Kramp                          Sarah  Gjerding                     Peter Francati

Jørgen Thomsen                               Esben Røjel