Referat fra Generalforsamlingen 2011

Referat fra Generalforsamlingen i Oikos Fonden 24. marts 2011

Deltagere:
Ivor Palmer Jørgensen, Sarah Gjerding, Åge Kramp, Flemming Kramp, Philip Palmer Jørgensen, Peter Francatti, Esben Røjel og Christian Hoff

1) Velkomst, valg af dirigent og referent
Foreningens formand Flemming Kramp bød velkommen og foreslog en kort præsentationsrunde af de fremmødte. Ivor blev valgt til dirigent og Sarah til referent

2) Beretning ved formanden
Året har ikke budt på så mange aktiviteter der har båret frugt. Aktiviteterne omkring samarbejdet med nogle kenyanske landsbybanker, som blev fremlagt på sidste års generalforsamling  er desværre ikke blevet til noget. Da samarbejdet efter en række forberedende øvelser skulle formaliseres, var interessen fra landsbybankerne ikke reelt til stede, og projektet måtte droppes.

Foreningen er også blevet kontaktet af en række personer som ville starte aktiviteter op, men vi har måttet afvise de fleste, da vi endnu ikke er en fond, og derfor ikke har de store muligheder for at støtte aktiviteter. Der er dog blevet gjort to undtagelser

  1. 3000 kr. er blevet givet til Esben Røjel, som har gang i et projekt omkring udviklingen af madlavningsovne i Tanzania. Pengene blev givet fordi projektet allerede var næsten ”i hus” og blot manglede de sidste penge for at blive gennemført. Projektet vil udover at lette madlavning for folk i Tanzania også hjælpe med at spare brændsel og reducere udslippet af CO2. Desuden kan ovnene brænde mange typer brændsel udover træ, bl.a savsmuld og avner. Esben fortalte at to grupper i Tanzania allerede har fået henholdsvis 2000 og 800 kr. til test af ovnene. Esben har foreslået en ny type skorsten som nu testes. Ovnene laves lokalt til en salgspris af 60 kr. Hvis testene af ovnene forløber som de skal der sættes gang i produktion og salg. Der skal laves forme til støbning af ovnene (hvert sæt koster ca. 200 kr. og kan laves lokalt) og måske kunne en donor blive koblet på projektet og være med til at masseproducere ovnene og sprede dem over hele Tanzania. På sigt kunne disse ovne måske også blive julegaveideer på linje med ”giv en ged”.
  2. Der arbejdes også videre med et projekt med 4 parter i Uganda. Den amerikanske NGO MAPLE har igennem nogle år ydet støtte i form af uddannelse og rådgivning (men ikke lån) til en række ”village saving and loan groups”, som vi nu overvejer at hjælpe lidt på vej ved at gå ind som ligeværdige andelshavere men med lidt større indskud og dermed tilføre grupperne lidt mere kapital, som så kan lånes ud til lidt større projekter. De fire parter i projektet er: a) Oikos fonden og Andelskassen Oikos som formidler lånene sammen, b) Momentum Finance, som vil hjælpe med at skaffe midler fra investorer i Danmark som vil lægge penge i det c) MAPLE i Uganda, som fortsat vil rådgive og uddanne grupperne i administrationen af lånene og deltage i gruppernes møder på vores vegne og d) Makarere Univeristy, Center for Mikrofinance i Uganda som vil følge og monitorere projektet og dets udvikling.

Udover at hjælpe med at skaffe midler fra danske investorer vil Momentum også stille en garanti på 20.000 USD som sættes som sikkerhed for de penge som Oikos fonden låner ud/sparer op i grupperne og dække evt. tab. Projektet er ikke færdigudviklet endnu, men vi arbejder hen imod det.

Udover de to projekter, som er under udvikling er Flemming også blevet kontaktet om en tredje idé, nemlig en lille solcelle med en pære i, som kan bruges om aftnen til at lave lektier med ude i landsbyerne, hvor der ikke er elektricitet. Den meget simple udgave med en flad solcelle med en pære koster 35 kr., men skal videreudvikles og være større, have en snor den kan hænge i eller på anden måde sættes op. Men dette er også en idé som der arbejdes videre med i foreningen.

Desværre har foreningen netop fået afslag til støtte fra Ole Kirk fonden som ville kunne supplere indtægterne op og gøre foreningen til en fond med afdragsberettigelse for gavebidrag.

3) Godkendelse af regnskab for 2010 v/kassereren
Regnskabet for 2010 blev gennemgået af kasserer Åge Kramp og godkendt af generalforsamlingen. Åge knyttede den kommentar til regnskabet, at vi til enhver tid kan tegne andele i Andelskassen Oikos, selvom det går ud over vores likviditet. Maks. 40% af vores likviditet må ligge i andele, men på sigt kan fonden og banken Oikos måske komme til at spille mere sammen.

4) Forslag til vedtægtsændringer
Som foreslået på sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer for foreningen.

  • Der stilles forslag om ændring i §7 så bestyrelsen kan udvides til 5 medlemmer

Koblingen mellem Andelskassen og fonden Oikos blev diskuteret baseret på formuleringen om at ”mindst to (bestyrelsesmedlemmer) skal være medlemmer af Andelskassen Oikos bestyrelse eller repræsentantskab”

  • Det foreslås (ny §8) at generalforsamlingen kan bestemme et kontingent til foreningen.

Diskussion af forslaget om kontingent: Det kan give et mere professionelt udtryk og kan tillige være nødvendigt som bevis for en aktiv medlemsbase, hvilket bl.a. er et krav for at søge støtte hos Projektrådgivningen. På den anden side kan det måske afskrække nogen og betyde mere administration. Det blev besluttet at tiden er inde for at indføre kontingent nu hvor vi kan vise at foreningen faktisk er i gang med en række aktiviteter.

  • Det tilføjes i §10 at ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

Samtlige vedtægtsændringer blev godkendt af generalforsamlingen.

Det blev besluttet at kontingentet skal være 50 kr. for pensionister og studerende og 100 kr. for alle andre. Medlemmerne vil blive opfordret til at lave automatiske betalingsoverførsler og bekræfte hvert år at man ønsker at fortsætte sit medlemskab.

5) Valg til bestyrelsen
Efter tur afgår Åge Kramp. Åge genopstillede og blev genvalgt til bestyrelsen, hvor han sidder for 3 år. Derudover stillede Esben Røjel og Peter Francati op og blev valgt, efter lodtrækning for henholdsvis 2 år (Esben Røjel) og 1 år (Peter Francati). Sarah Gjerding sidder i endnu to år og Flemming Kramp i endnu et år. Bestyrelsen består nu, som muliggjort af de vedtagne vedtægtsændringer, af 5 medlemmer.

6) Indkomne forslag
Som følge af en diskussion om evt. etiske retningslinier for foreningen ved sidste års generalforsamling har bestyrelsen udarbejdet et sæt etiske retningslinier for foreningens virke, som blev fremlagt. Retningslinierne blev godkendt af generalforsamlingen og kan rekvireres fra bestyrelsen.

7) Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

 

Flemming Kramp  /  Sarah Gjerding